PRIVACYVERKLARING 

 

 

Ons site-adres is: https://www.onlinebusinessacademy.be.

ViConcept garandeert uw privacy. 

In ruil voor uw vertrouwen in ons, is het onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk  te beschermen.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ViConcept, waarvan Online Business Academy  deel uitmaakt van ViConcept. U moet weten dat ViConcept niet verantwoordelijk is voor het  privacybeleid van andere sites en bronnen.  

ViConcept respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat uw  persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. 

Hieronder komt u te weten welke gegevens we verzamelen, waarom deze verzameld worden en wat  uw rechten zijn.  

DOELEINDEN 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden  beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

De persoonsgegevens worden door ViConcept verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en  rechtsgronden:  

▪ Voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u een betrokken partij bent; 

▪ Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen waarvoor u voorafgaand toestemming heeft  gegeven.  

PERSOONSGEGEVENS 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij mogelijks de volgende persoonsgegevens van u  vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken): 

▪ Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
▪ Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: kopie identiteitskaart; 

▪ Rijksregisternummer; 

▪ Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, etc.

  ▪ Documenten die dienen ter uitvoering van de overeenkomst: fiscale en boekhoudkundige  documenten.  

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben  verkregen. 

Communicatie 

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten  bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ViConcept of die van een derde  partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij  beschikken. 

DERDEN 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is  voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit  wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn  dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming  voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

De informatie kan intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid  van uw gegevens te respecteren. 

BEWAARTERMIJN 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de reeds vermelde  doeleinden, rekening houdend met de wettelijk voorziene bewaartermijnen.  

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS 

U heeft het recht tot het inzien, veranderen, verwijderen van de persoonlijke informatie die aan ons  verstrekt zijn.  

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met  ons opnemen. Zie onze contactgegevens onderaan. U heeft ook de mogelijkheid om aanvullende  inlichtingen te bekomen. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)  door ons of door één van onze verwerkers.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in  opdracht van u direct aan een andere partij. 

KLACHTEN 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover  direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende  autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

VERANDERINGEN 

ViConcept kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen  op onze website. 

VRAGEN EN FEEDBACK 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit  privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. 

ViConcept 
Overwijs 90 
B – 2260 Westerlo 
Tel : 0032 477 69 90 42 
Email : viella@viconcept.be